Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne


1.   Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do obsługi zapytań formularza i umawiania się na spotkania za pośrednictwem
 strony internetowej TotalExperience.pl (dalej: Serwis).


2.   Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług w nim oferowanych.


3.   Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


II. Administrator danych


Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Weronika Rosiak – Jedz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Total Experience Weronika Rosiak-Jedz, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zielińskiego 46/45, NIP: 8842546726, adres poczty elektronicznej: weronika@totalexperience.pl.


III. Cel zbierania danych osobowych


1.   Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

- obsługi zapytań z formularza,
- umawiania i przeprowadzania spotkań online,
- obrony przed lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

na podstawie uzasadnionego interesu, polegającym na komunikacji z osobami zainteresowanymi lub potencjalnymi klientami a także ochronie prawnej Administratora (art. 6 ust. 1. Lit. f RODO)

2.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Serwisu.


IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych


Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, a także inne dane jakie ewentualnie podasz w formularzu.


V. Okres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:


Konieczny dla realizacji w/w celów, tj. w związku z prowadzoną komunikacją, spotkaniem a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


VI. Udostępnianie danych osobowych


1.   Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. dostawcy rozwiązania kalendarza, tj. Google, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.


2.   Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


VII. Prawa Użytkowników


1.   W granicach określonych przepisami Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).


2.   Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych 
praw należy przesłać na adres hello@totalexperience.pl.


3.   Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na portalach społecznościowych


1. Administrator posiada profil na portalu społecznościowym LinkedIn.  

2. W Serwisie znajduje się odnośnik do w/w portalu, z którego Użytkownicy mogą ale nie muszą skorzystać.

3. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika posiadającego konto w portalu LinkedIn w w/w odnośnik, Administrator będzie przetwarzać jego dane osobowe. Ponadto administratorem danych osobowych Użytkowników jest dostawca portalu, tj. LinkedIn Ireland Unlimited Company. W celu zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez dostawcę portalu społecznościowego należy zapoznać się z udostępnioną przez niego polityką prywatności.

4. Dane osobowe użytkowników LinkedIn w zakresie przetwarzanym przez Administratora są przetwarzane w celu:

• informowania użytkowników o działalności Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu działalności Administratora;

• udzielenia odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji z użytkownikami LinkedIn.

5. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane do momentu obserwowania naszego profilu LinkedIn lub nawiązania kontaktu, a w przypadku zadania pytania – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli użytkownik nie zaobserwuje naszego profilu LinkedIn lub nie nawiąże kontaktu, nie będziemy przetwarzali danych osobowych.


IX. Postanowienia końcowe


1.   Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności,
przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.


2.   Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.


3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.